ขอเชิญลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาววิศัลยา สุภาโม

ข้าราชการ
เทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ลงนามถวายพระพร

2021-07-19

ถวายพระพร ลำดับที่

13


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นางนิดา นันต๊ะกูล

ข้าราชการ
เทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ลงนามถวายพระพร

2021-07-19

ถวายพระพร ลำดับที่

12


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นางวาสนา มงคลสิทธิ์

ข้าราชการ
เทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ลงนามถวายพระพร

2021-07-19

ถวายพระพร ลำดับที่

11


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นางจุฑามาศ เรือนสอน

ข้าราชการ
เทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ลงนามถวายพระพร

2021-07-19

ถวายพระพร ลำดับที่

10


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายธัชนะ โตวิยานนท์

ข้าราชการ
เทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ลงนามถวายพระพร

2021-07-19

ถวายพระพร ลำดับที่

9


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล

ผู้บริหาร
เทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ลงนามถวายพระพร

2021-07-19

ถวายพระพร ลำดับที่

8


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายวิทยา โพธินคร

ผู้บริหาร
เทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ลงนามถวายพระพร

2021-07-19

ถวายพระพร ลำดับที่

7


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

น.ส.จิตรลดา มาเร็ว

ผู้บริหาร
เทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ลงนามถวายพระพร

2021-07-19

ถวายพระพร ลำดับที่

6


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นางสุภาษร คำเครือ

ผู้บริหาร
เทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ลงนามถวายพระพร

2021-07-19

ถวายพระพร ลำดับที่

5


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายนิธิ อุณหเลขจิตร

ผู้บริหาร
เทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ลงนามถวายพระพร

2021-07-19

ถวายพระพร ลำดับที่

4


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายอำนวย เสนาวรรณ์

ผู้บริหาร
เทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ลงนามถวายพระพร

2021-07-19

ถวายพระพร ลำดับที่

3


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายอรุณ พีระเชื้อ

ผู้บริหาร
เทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ลงนามถวายพระพร

2021-07-19

ถวายพระพร ลำดับที่

2


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายสองเมือง วงค์ไชย

ผู้บริหาร
เทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ลงนามถวายพระพร

2021-07-19

ถวายพระพร ลำดับที่

1


Records : 13 of 13 | Page : of 1 | Limit